Το έργο Employment 4 Inclusion (E4I) εστιάζει σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση των μεταναστών, των νεοεισερχόμενων, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων (ΜΝΑΠ) στην Ευρώπη: στην παροχή του βέλτιστου μοντέλου παρέμβασης για την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής τους ένταξης. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είναι αυτή τη στιγμή οι κύριοι προορισμοί των μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ, ενώ η Γαλλία και η Δανία είναι χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες. Παρά το γεγονός ότι τα προφίλ των ομάδων στόχου είναι ελαφρώς διαφορετικά στις χώρες των εταίρων (ως προς τις εθνικότητες, το είδος μετανάστευσης κλπ.), όλες μοιράζονται κοινές ανάγκες αναφορικά με την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ.

Με βάση τα παραπάνω, το έργο E4I στοχεύει στο να αναπτύξει την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών, των νεοεισερχόμενων, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, μέσω των ακόλουθων στόχων:

  • Την ανάπτυξη και παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες, με τη χρήση των πιο καινοτόμων εργαλείων και μέσω ενός διαδραστικού μοντέλου για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ.
  • Την παροχή προς τους επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες, της απαραίτητης καθοδήγησης και των εργαλείων για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών δράσεων προς τους ΜΝΑΠ, με την υποστήριξη και τη συνεργασία των δημόσιων φορέων και των εταιρειών.
  • Την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των ΜΝΑΠ ως πολιτών, μέσω της ανάπτυξης των εργασιακών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, όπως επίσης και μέσω της δημιουργίας και δοκιμής αποτελεσματικών μεθόδων για την προσέγγιση αυτών των ομάδων.
  • Την προσφορά πρακτικών λύσεων και προτάσεων πολιτικής προς θεσμικούς φορείς, εταιρείες και κοινωνικές οργανώσεις, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική-εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ.

INTELLECTUAL OUTPUTS (IO) – ΠΑΡΑΓΩΓA ΠΡΟΪΟΝTA (ΠΠ)


IO1.“Κόμβος Ηλεκτρονικής Μάθησης του E4I για τη Βελτίωση της Παρέμβασης των Επαγγελματιών που Εργάζονται με Μετανάστες, Νεοεισερχόμενους, Αιτούντες Άσυλο και Πρόσφυγες”.

Ο Κόμβος Ηλεκτρονικής Μάθησης του E4I σχεδιάζεται ως μία Ανοιχτή και Διαδραστική Εκπαιδευτική Πηγή για τη βελτίωση της παρέμβασης των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες, νεοεισερχόμενους, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.

Αυτό το παραγόμενο προϊόν αποτελείται από: (α) έναν Κόμβο με Βέλτιστες Πρακτικές για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη των ΜΝΑΠ και (β) ένα Χώρο Εκμάθησης για Επαγγελματίες.

IO2. “Διαδραστικό Μοντέλο του E4I για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη: καινοτόμα επαγγελματικά εργαλεία για τη διευκόλυνση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης Μεταναστών, Νεοεισερχομένων, Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων”.

Το Διαδραστικό Μοντέλο του E4I για την Κοινωνική και Εργασιακή ένταξη είναι ένα καινοτόμο διαδραστικό μοντέλο για τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και εγκάρσιας παρέμβασης προς τους ΜΝΑΠ, το οποίο καλύπτει όλες τις διαστάσεις για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Ως εκ τούτου, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των επαγγελματιών που ασχολούνται με τους ΜΝΑΠ  θα πρέπει να καλλιεργηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες αυτών των ομάδων όσον αφορά την εργασία και την κοινωνική ένταξη.

Για το σκοπό αυτό, αυτό το Διαδραστικό Μοντέλο θα εκφραστεί και θα διαρθρωθεί στο “Σύστημα Ενσωμάτωσης Ε4Ι”, εντός 6 συμβουλευτικών ζωνών για τη βέλτιστη παρέμβαση στους ΜΝΑΠ,  συν μία εισαγωγική ενότητα.

“IO3. Κατευθυντήριες γραμμές του Ε4Ι για την Εμπλοκή των Δημόσιων Διοικήσεων και των Επιχειρήσεων στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των Μεταναστών, Νεοεισερχομένων, Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων ”.

Οι Κατευθυντήριες γραμμές του έργου Employment 4 Inclusion για την εμπλοκή των Δημόσιων Διοικήσεων και των επιχειρήσεων θα παράσχουν καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για τους επαγγελματίες με στόχο να εμπλέκουν και να υποστηρίζουν δημόσιους φορείς και εταιρείες ως προς την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ΜΝΑΠ.

Κατά συνέπεια, οι κατευθυντήριες γραμμές του Ε4Ι θα χωριστούν σε δύο ζώνες: η μία απευθυνόμενη προς δημόσιους φορείς και η άλλη για την προώθηση της συμμετοχής και την καθοδήγηση εταιρειών.